Lavkarbonbetong

Lavkarbonbetong er betong som gir et lavere CO2 utslipp pr. kubikk enn vanlig betong.

Betong består i hovedsak av sand og pukk, sement, vann og tilsetningsstoffer. Under produksjon av sement skapes mye CO2, både gjennom varmebehandling av bestanddelene som brennes, men også gjennom den transporten av varene som følger.

For lavkarbonbetong er det gjort tiltak for å begrense klimagassutslippet ved å tilsette pozzolaner (silikastøv og flygeaske) og/eller hydrauliske bindemidler (slagg), ref. Norsk Betongforening.

Ved å velge en betongsammensetning som tar hensyn til CO2 regnskapet kan klimaregnskapet forbedres og et standpunkt tas i forhold til miljøfokus for prosjektet.

Lavkarbonbetong blir klassifiseres ut ifra verdier satt for maksimalt tillatt klimagassutslipp pr m³.

Lavkarbonklasser

Grenseverdiene for lavkarbonbetong ble tidligere delt inn i tre klasser, Lavkarbon A, B og C.Lavkarbon A” var den strengeste klassen som det kreves spesielle tiltak for å oppnå. “Lavkarbon B” kunne oppnås med normale tilpasninger av betongresept og “Lavkarbon C” kunne oppnås med relativt små endringer i resept.

Dette ble endret i Lavkarbonbetong publikasjon 37″ i 2020, hvor utslippskravene ble noe strengere og lavkarbonklasse C ble fjernet. Sammen med andre oppdateringer ble det også lagt til lavkarbonklassene Pluss og Ekstrem som har enda strengere krav enn klasse A og krever spesielle tiltak.

I Norge deler vi betongkvaliteter inn i fasthets- og bestandighetsklasser, f.eks B30 M60 og B35 M45. Fra 2020 er grenseverdiene for lavkarbonbetong kun gitt ut ifra fasthetsklasse.

CO2 besparelse

Den mest brukte betongen til privat bruk er en B30 M60 som normalt vil ha et CO2 utslipp på 320 kg pr kubikk.

Ved å benytte en lavkarbonbetong kan klimagassutslippet reduseres til henholdsvis 280kg, 240 kg og 200kg for lavkarbonklassene C, B og A.

Lavkarbonklasse A vil dermed kunne spare miljøet for hele 120kg CO2 pr. m³ betong produsert, noe som gir store utslag ved større prosjekter.

Lavkarbonklasse Pluss og Ekstrem er nye klasser som er strengere enn klasse A, og som krever spesielle tiltak.

Tilgjengelighet

Lavkarbonbetong er tilgjengelig i store deler av Norge. I samarbeider med betongprodusentene tilbyr vi lavkarbonbetong til små og store prosjekter over hele landet!

Det er et stort fokus på reduksjon av CO2 i betongbransjen, noe som fører til rask utvikling og økende erfaring med mulighetene lavkarbonbetong skaper.

Vår løsning BestillBetong.no bidrar også til klimagassbesparelse gjennom en standardisert ordreprosess. Økt effektivisering frigjør ressurser under produksjon, transport og leveranse som gir en betydelig miljøeffekt over tid.

Kontakt oss for mer informasjon om miljøhensyn rundt ditt prosjekt!

Betongsentrum Betong på nett

Pris lavkarbonbetong

Kostnaden ved å benytte lavkarbonbetong er ofte noe høyere pr. m³ enn normalbetong.

For Lavkarbon B vil pristillegget normalt være på mellom 10,- og 25,- pr. m³ eks. MVA.*

For Lavkarbon A vil pristillegget normalt være på mellom 70,- og 95,- pr. m³ eks. MVA.**

*i forhold til Lavkarbon C (avhengig av produsent) | ** i forhold til Lavkarbon B (avhengig av produsent)

Større prosjekter vil få en betydelig miljøgevinst med lavkarbonbetong! Den store besparelsen i klimagasser pr. kubikk kan i mange tilfeller rettferdiggjøre den økte kostnaden og viser både kunder og partnere at bedriften tar et sterkt miljøhensyn.

Obs! Alle priser er eks. MVA og veiledende av 2023.