Mottakskontroll av betong

Kontroll ved ankomst

Betongen som bestilles skal være iht. spesifikasjon. Likevel kan det skje avvik som følge av misforståelser, problemer på blandeverk og under transport som vil kunne endre betongens egenskaper.

Produksjon av ferdigbetong er avhengig av mange faktorer for et god resultat. Blant annet spiller fuktighet og temperatur av tilslag, sement og lignende inn. Det er derfor svært viktig å kontrollere at betongen er som ønsket vet ankomst. Dette er kunde sitt ansvar. Ved feil konsistens eller ved feil blandet betongkvalitet fra produsent vil sluttresultatet kunne bli langt dårligere enn tiltenkt og gjennomføringen vil kunne kreve langt mer arbeid enn beregnet.

Riktig kvalitet fra produsent

Betongen som leveres er blandet på blandeverk ut ifra egnet resept og spesifikasjoner, hvorpå den transporteres i en betongbil frem til kundens byggeplass. Ved ankomst er det kunden sitt ansvar å sørge for at betongkvaliteten er som bestilt og at den blande massen kan benyttes til formålet som tiltenkt. Ved avvik kan sjåføren justere konsistens, enten til en bløtere masse ved tilsetning av SP-stoff eller til en tørrere masse ved tilsetning av PP-fiber. Sjåførens erfaring er derfor en viktig faktor i evalueringen og i kontakten ut mot deg som kunde. Sjåførens kompetanse kvalitetssikres av produsent og transportør.

Hvis betongen ikke kan benyttes skal Betongsentrum kontaktes omgående før det vurderes om betongbil skal sendes i retur.

Kundens ansvar

Ved spørsmål om justering av konsistens må du som kunde raskt spørre sjåfør og eventuelt avtale justering av konsistens før lossingen tiltar for fullt. Dette utføres så snart betongen kan sees i utløpsrennen. Er du som kunde ikke fornøyd etter en eventuell justering fra sjåførens side skal Betongsentrum AS kontaktes på tlf. 911 10 312, hvorpå vi tar beslutningen i samråd med produsent om betongen skal returneres til blandeverk eller ytterligere justeres.

Ta bilder

Samtidig kan det være aktuelt å dokumentere prosessen, både betongen og eventuelt støperesultat. Ved misnøye og reklamasjon tar vi dette opp videre med produsent, da vi ser det som svært viktig å finne årsaken til avviket.

Det er derfor en fordel med bilder som kan dokumentere både betong, årsak og resultat, sammen med en god beskrivelse av hendelsesforløpet. Hva gjelder betongkvalitet kan dette ofte dokumenteres ut ifra blandelogg og kartlegges ut ifra resultat og typen leveranse.