Betongsentrum.no

Samarbeidsavtale for utførende håndverker


SAMARBEIDSAVTALE

inngått mellom

BETONGSENTRUM AS med org. nr. 921 743 432

heretter omtalt som Tilbyder

og

   med org. nr.

ved prosjektleder

med fødselsdato  

heretter omtalt som Utførende

hvor Tilbyder og Utførende samlet omtales som Partene.

 

 1. Formål og intensjon
  • Det er i dag inngått en samarbeidsavtale med formål om å formalisere og bekrefte Partenes ansvarsområde og forpliktelser. Avtalen avklarer innholdet av samarbeidets karakter og Partenes intensjoner.
  • Denne samarbeidsavtalen inneholder en oppsummering av de viktigste vilkårene Partene er enige om og skal danne grunnlag for det videre samarbeidet.
  • Tilbyder sin intensjon er å tilby Utførende nye oppdrag og ordrer fra private- og bedriftskunder på Prosjekter og enkeltoppdrag innen mur, betong, gulvsparkel, avretting, overflatebehandling og tilsvarende generert gjennom Betongsentrum.no, samlet omtalt som Prosjektene. Prosjektene skal presenteres på en prosjektside hvor grunnleggende kvalitetssikring utføres av Tilbyder. Tilbyder sin intensjon er videre å tilby Utførende digital tilstedeværelse og digitale løsninger for mer effektiv drift og gjennomføring av Prosjektene, samtidig med å legge til rette for eksponering gjennom den digitale salgskanalen Betongsentrum.no.
  • Utførende sin intensjon er å levere profesjonelle tjenester og utførelse til Tilbyder sine kunder og til Prosjektene på en tilfredsstillende og fagmessig utført måte og til avtalt rabatterte priser til fordel for Tilbyder. Utførende har videre en intensjon om å benytte de digitale løsningene som utvikles av Tilbyder for visuell oversikt over Prosjektene for å sikre effektiv og trygg gjennomføring.
 1. Partene sine ytelser
  • Partene har en intensjon om å komme frem til prinsipper, ressurser og økonomiske betingelser for samarbeidet.

Tilbyder skal bidra med følgende:

  • Nye Prosjekter fra kunder innen mur, betong og flis generert gjennom Betongsentrum.no lokalisert i egnet geografisk område, hvor Tilbyder står for ordrehåndtering, kundekontakt og
   betalingshåndtering ut mot kunde.
  • Enkel kvalitetssikring av Prosjektene og forberedelse av kundene for effektiv og trygg gjennomføring.
  • Organisere og stå for eventuelle ferdigbetongleveranser til alle Prosjektene.
  • Eksponering av Utførende på Betongsentrum.no, herunder men ikke begrenset til egen side for presentasjon, tilgang til nettbutikktjenester, kalkuleringsverktøy og enkel bestilling av tjenester, samt presentasjon av Utførende som samarbeidspartner i relevante markedskanaler - hvis ønskelig.
  • Representere Utførende på en forsvarlig måte som ivaretar Utførende sitt omdømme, varemerke(r) og kunderelasjon(r).
  • Utbetale avtalt prosjektpris til Tilbyder senest 14 dager etter vellykket, gjennomført Prosjektutførelse.

Utførende skal bidra med følgende:

  • Akseptere eller avslå Prosjekter som skal utføres innen rimelig tid etter at Prosjektbeskrivelse er mottatt. Det er en forståelse om at aksepterte Prosjekter skal gjennomføres i sin helhet og at Utførende er ansvarlig for at dette blir utført til avtalt tid og kvalitet. I tilfelle avvik og ved påbegynt Prosjekt er Utførende ansvarlig ovenfor Tilbyder og sluttkunde.
  • Følge opp Prosjektene fra begynnelse til slutt på en ansvarlig og fagmessig måte, herunder kvalitetssikring og eventuell befaring, mottakskontroll av leveranser organisert av Tilbyder og andre varer tilknyttet Prosjektet, og utførelse og gjennomføring av Prosjektene med formål om å oppnå et best mulig sluttresultat og sikre en fornøyd sluttkunde på Prosjektet.
  • Levere profesjonelt utførte tjenester på Prosjekter oversendt pr. e-post med prosjektside til avtalt rabattert fastpris, og utøve sine tjenester med gyldig ansvarsrett ut mot den aktuelle kunden i Prosjektet direkte og stå ansvarlig for sitt virke og sin utførende tjeneste uten å stille Tilbyder til ansvar, hverken rettslig eller økonomisk, uavhengig av årsak. Utførende skal inneha gyldige forsikringer for å utføre sitt virke ut mot kunde i Prosjektene på en trykk og økonomisk dekkende måte.
  • Utførende er ansvarlig for gjennomføringen av Prosjektene og utførelsen av disse, inkludert praktisk gjennomføring, riktig bruk av utstyr, forsikringsmessige forhold, HMS og omkringliggende forhold forbundet med Prosjektet og Prosjektets kunde, plassering og karakter, og Tilbyder har ikke noe ansvar for utførelsen i Prosjektene.
  • Representere Tilbyder på en forsvarlig måte som ivaretar Tilbyder sitt omdømme, varemerke(r) og kunderelasjon(r).
  • Følge fastsatte tidsrammer og avtalte tider for oppstart, gjennomføring og sluttbehandling av Prosjektene for å sikre fornøyde sluttkunder, og utføre dette og nærliggende aktiviteter på en ansvarsfull og profesjonell måte.
  • Tilgjengeliggjøre informasjon, bilder, logoer og annen bedriftsinformasjon og informasjon om ansatte for publisering på Betongsentrum.no, slik at parter tilknyttet Prosjektene
   kan gjøre seg kjent med Tilbyder og deres tjenester, hvis ønskelig.
 1. Partene sine forpliktelser
  • Partene plikter å yte den medvirkning som er nødvendig for gjennomføring av samarbeidsavtalen og Prosjektene.
  • Alt generert, innsamlet og opparbeidet datamateriale og all utviklet teknologi, funksjoner, løsninger, innhold og design i og i forbindelse med denne samarbeidsactalen og Prosjektene skal tilhøre Tilbyder eksklusivt, og Utførende skal ikke kunne kreve noe eierskap til det utviklede materiale eller kunne benytte dette på noen måte, eller kunne kreve økonomisk eierskap eller kompensasjon uavhengig av årsak.
  • Utførende kan ikke overdra denne samarbeidsavtalen til andre uten skriftlig samtykke av fra Tilbyder.
  •  
 2. Samarbeidsavtalens varighet og gyldighet
  • Samarbeidsavtalen gjelder frem til den avløses av en ny avtale som uttrykkelig opphever denne samarbeidsavtalen. Avtalen kan utover dette termineres skriftlig med 1 måneds varsel fra hver av Partene så frem det ikke foreligger noen uferdige Prosjekter, eller konflikter knyttet til gjennomførte eller nærstående Prosjekter, eller økonomiske eller rettslike forhold, hvor dette da først skal avklares i sin helhet.
  •  
 3. Taushetsplikt
  • Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller blir kjent med taushetsbelagt informasjon, ikke blir kjent med samarbeidsavtalen, og ikke blir kjent med de digitale løsningene rundt Prosjektene eller Prosjektene sin gjennomføring eller digitale presentasjon, løsning eller omfang.
  •  
 4. Lovvalg og verneting
  • Partenes rettigheter og plikter etter denne samarbeidsavtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
  • Ved kontraktsbrudd og mislighold holdes Partene økonomisk ansvarlige.
  • Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

 

 Denne samarbeidsavtalen signeres digitalt.

  

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Samarbeidsavtale for utførende håndverker
lock iconUnique Document ID: 43bbe8087a38da95d90c39cdd84c68cc9674937e
Timestamp Audit
27. January 2021 14:10 CESTSamarbeidsavtale for utførende håndverker lastet opp av Jim Hansen - post@betongsentrum.no IP 62.101.231.203