Vilkår & Betingelser

Betongsentrum AS

Generelle salgsbetingelser

1. Generelt

Betongsentrum AS (org.nr. 921 743 432) (Betongsentrum) er en bedrift som gjennom nettstedet Betongsentrum.no selger tjenester og produkter til private og bedrifter (Kunden).
Disse generelle salgsbetingelsene gjelder ved Kundens kjøp fra Betongsentrum, herunder via vårt nettsted. Ved bestilling og levering av betong, gjelder i tillegg de særskilte vilkår angitt nedenfor i punkt 8 flg.
Alle priser oppgitt er inklusiv MVA og frakt, om ikke annet er oppgitt.
Alle produktordre behandles senest neste virkedag, herunder vil Kunden da motta ordrebekreftelse per epost.

2. Reklamasjon og retur

Har du problemer med et produkt du har kjøpt hos oss, ønsker vi at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Dersom det er snakk om en berettiget reklamasjon, vil vi, avhengig av type produkt, sammen finne en løsning hvor vi reparerer eller erstatter ditt produkt, alternativt vil du få pengene igjen.
Vi håndterer eventuelle reklamasjoner fortløpende og ønsker en rask og effektiv avklaring av prosessen sammen med deg som kunde!

3. Fraktkostnad & levering

Levering av produkter i nettbutikk foregår gjennom PostNord eller Posten/Bring. Fraktpriser er spesifisert under hvert produkt. Ordre som kommer inn før kl 12.00 på hverdager sendes samme dag (så lenge varen er på lager). Postens leveringstid er 1-4 dager, avhengig av hvor du bor i Norge.
Vi leverer ikke til Svalbard, Jan Mayen eller utlandet. Kun til fastland Norge.

4. Betaling

Betaling gjennomføres med Klarna Betalingsløsning for private eller for bedrifter, eller VIPPS.

• KLARNA Betalingsløsning
Vi tilbyr Klarna sin betalingsløsning «Checkout» for både private og for bedrifter. Ved valg av dette betalingsalternativet gjelder følgende tilleggsvilkår; Klarnas brukervilkår og Klarnas personvernerklæring. Alle kunder vil ved dette alternativet kredittsjekkes og få tilbud om alternative betalingsløsninger. Det er også mulig å betale med VISA og MASTERCARD direkte.

• VIPPS
VIPPS betalingsløsning kan benyttes på ordre opp til NOK 12 500. Velg VIPPS ved betaling i kassen og følg instruksjonene på nettsiden og på din mobile enhet. Betalingen gjennomføres raskt og effektivt og sikrer en rask ordrehåndtering av din bestilling.

5. Personvern

Betongsentrum vil kun benytte Kundens personopplysninger til å kunne oppfylle avtalen med Kunden. Kundens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Betongsentrum skal få gjennomført avtalen med Kunden, eller i lovbestemte tilfelle. Se for øvrig vår personvernpolicy.

6. Bruk av nettstedets verktøy og kalkulatorer

Kunden og brukere av nettstedets verktøy og kalkulatorer godtar at de aktuelle verktøy og kalkulatorer for utregning og estimering på nettstedet kun er beregnet for estimering av mengder og ikke skal benyttes i kommersiell sammenheng. Betongsentrum fraskriver seg alt ansvar som følge av bruk av nettstedets verktøy og eventuelle feilaktige beregninger og påfølgende konsekvenser etter bruk av disse kalkulatorene. Alle mål og mengder generert av kalkulatorene må dobbeltsjekkes manuelt før de benyttes. All bruk av genererte resultater skjer på eget ansvar og Betongsentrum vil ikke på noen måte kunne stilles ansvarlig for feilaktige resultater, feilaktig bruk eller konsekvenser som følge av slikt bruk.

7. Angrerett ved kjøp på nett

Dersom Kunden er forbruker, kan Kunden angre på de fleste kjøp foretatt via vårt nettsted etter reglene i angrerettsloven. Kunden har dog ikke angrerett på f.eks. kjøp og levering av flytende betong og andre varer som er “ferskvare” eller etter sin art ikke kan returneres, jf. angrerettsloven § 22.
Dersom du har angrerett, har du rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For en avtale som omfatter flere varer bestilt i én bestilling og levert separat, utløper angrefristen 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse.
For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Vår kontaktinformasjon finner du her. Du kan benytte angreskjemaet du får tilsendt per epost fra oss samtidig som vår ordrebekreftelse, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.
Du må returnere varene eller levere dem til oss eller til vår adresse oppgitt her, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom varene på grunn av sin art normalt ikke kan returneres med post, vil du måtte bære de direkte kostnadene ved retur av varene, estimert til det beløp du selv har betalt i fraktkostnad for den aktuelle varen.

8. Force Majeure

Betongsentrum er ikke ansvarlig for hendelser og situasjoner som ligger utenfor Betongsentrum sin kontroll og som Betongsentrum ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller burde unngått eller overvunnet følgene av (heretter «Force Majeure»).  Som Force Majeure skal også regnes tilfeller hvor Betongsentrum sine forutsetninger tilknyttet rettidig levering endres, så som stengte hovedveier, værforhold som vanskeliggjør fremkommelighet, naturkatastrofer, streik etc. I tilfeller av Force Majeure vil Betongsentrum sin plikt til kontraktsoppfyllelse suspenderes så lenge hindringen foreligger, dog kan Kunden etter 90 dager med sammenhengende Force Majeure og med 15 dagers forutgående varsel kreve seg løst fra avtalen uten at Betongsentrum kan føre ytterligere krav mot Kunden.

Særlige vilkår ved bestilling og levering av betong

9. Anvendelsesområde

Disse særlige salgsbetingelsene gjelder ved salg av ferdigbetong, fabrikkbetong og tilsvarende ferske betongprodukter, heretter samlet omtalt som betong og ferdigbetong, fra Betongsentrum. Betongsentrum formidler tjenester mellom betongprodusent og sluttkunde og har som formål å kunne øke suksessraten for sine kunder og effektiviteten ved gjennomførelse og sluttresultat. Betongsentrum videreselger ferdigbetongprodukter og transport- og pumpetjenester fra ferdigbetongleverandører (Leverandører). Med Leverandører menes ferdigbetongprodusenter godkjent av kontrollrådet med leveringsområde i Norge samt deres benyttede transport- og leveringstjenester.
Med avtale om salg av betong menes inngått kontraktsforhold ved godtatt pristilbud, anbudstilbud eller gjennom produktkjøp på betongsentrum.no med påfølgende betaling eller avtale om betaling.

10. Betongsentrum sitt ansvarsområde

Betongsentrum plikter å sørge for at inngått avtale med Kunden overholdes, slik at valgt Leverandør leverer betong med avtalt tilleggsutstyr i henhold til avtalen og til rett tid. Betongsentrum er Leverandørens kunde. Betongsentrum plikter å gjøre sitt ytterste for å sikre en vellykket levering av betong og et vellykket resultat for Kunden, og informere og oppdatere Kunden fortløpende ved endringer og ny informasjon.
Kunden forstår at Kunden kan bli kontaktet av Leverandør direkte på leveringsdagen og plikter å følge de anvisninger som gis av Leverandør. Videre forstår Kunden at Betongsentrum for øvrig er eneste kontaktpunkt for Kunden og at Betongsentrum alltid skal kontaktes først og ha avgjørende vekt ved alle valg som vil kunne påvirket den inngåtte avtalen og de vilkår og spesifikasjoner som foreligger.

11. Veiledning og anbefalinger innen betong og utførelse – Kundens ansvar

I forbindelse med bestilling og levering av betong, kan Betongsentrum gi rådgivende anbefalinger. Slike anbefalinger er kun ment som veiledende, og må ikke ansees som rettgivende eller som bindende råd. Betongsentrum er ikke ansvarlig for anbefalinger eller veiledninger presentert muntlig eller skriftlig, gjennom analoge eller digitale kanaler, når det kommer til gjennomførelse eller utførelse av betongarbeider, støpearbeid, forskaling, grunnforhold, for- eller etterarbeid eller noe av tilsvarende art.
Kunden er i alle tilfeller selv ansvarlig for planlegging, utførelse og sluttprodukt når det kommer til betongarbeider, levering og gjennomføring av betongarbeider. Kunden er innforstått med at Betongsentrum ikke kan gjøres ansvarlig for gjennomføring og valg tatt, herunder eventuelle valg som kan føre til forringelse av konstruksjoner, forberedende arbeider, gjennomførelse eller kort- eller langvarig sluttresultat. Kunden er også innforstått med at Betongsentrum ikke kan stilles ansvarlig for praktiske valg fattet av kunde eller kunde og transportør i samråd, inkludert men ikke begrenset til støpeutførelse, oppstilling og plassering av utstyr, utstøpingsmetoder, søl i forbindelse med lossing eller vask, tilkomst og påvirkning av Kundens eiendeler oppstilt nær støpeområdet.

12. Pris – spesifisering av pris

Pris på betong og levering er som avtalt i pristilbud/prisestimat, anbud eller produktbeskrivelse og er begrenset oppad til dette beløp i henhold til produktbeskrivelse, mengde, avtalte inkluderte tjenester og utførelse.
Ekstrakostnader kan påløpe ved avvik fra de forutsetninger som er lagt til grunn for avtalen og som skyldes kunden eller forhold kunden er ansvarlig for. Kunden er herunder ansvarlig for ekstra medgått tid til levering eller forsinket levering som følge av hindringer i atkomstvei og/eller veiforhold på støpeplass/oppstillingsplass, hindringer som følge av vær- og veiforhold og uforutsette naturlige hendelser eller andre nærliggende ansvarsområder for Kunden.
Det vil også kunne påløpe ekstrakostnader for eksempel i de tilfeller støping går utover normal arbeidsdag (etter 16.00), dersom ekstra mannskap eller skifttillegg er nødvendig.
Ved returbetong kan kostnader etterfaktureres Kunden iht. Leverandør sin prisliste, og ved manglende mulighet for vask av bil, utstyr og pumpe vil dette kunne faktureres Kunden i etterkant. Påløpte ekstrakostnader kan faktureres i etterkant med pristillegg i henhold til Leverandører sine satser på dette området. Kunden skal i alle tilfeller forholde seg til Betongsentrum, og skal ved alle endringer utover avtale vilkår kontakte Betongsentrum for godkjennelse. I de tilfeller hvor Kunden går ut over de aksepterte vilkår og produktbeskrivelse og gjør direkte avtaler med Leverandører kan Betongsentrum kreve kompensasjon for sine medgåtte kostnader og merkostnader som følge av at avtalen med Betongsentrum ikke oppfylles helt eller delvis.

13. Betalingsvilkår

Er oppdraget gitt av flere Kunder i fellesskap er disse solidarisk ansvarlig for betalingen overfor Betongsentrum. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Alle ordre skal betales på forskudd før levering av betong, hvis ikke annet er avtalt. Betalingsalternativer er tilgjengelige på Betongsentrum.no. Dersom Kunden før oppdraget er avsluttet misligholder sine betalingsforpliktelser, innstiller sine betalinger eller begjærer gjeldsforhandling eller oppbud, blir begjært konkurs eller på annen måte vesentlig tilsidesetter sine forpliktelser etter avtalen, kan Betongsentrum heve avtalen og kreve erstatning for utestående beløp og kostnader til inndriving av dette. Alle varer forblir Betongsentrum sin eiendom frem til betalingen er utført i sin helhet.

14. Kundens opplysningsplikt, medvirkningsplikt mv.

Kunden er ansvarlig for å gi Betongsentrum fullstendige og korrekte opplysninger om oppdraget og utførelsen av dette slik at disse kan videreformidles til Leverandører. Kunden er kjent med at Betongsentrum og Leverandører baserer seg på disse opplysningene ved inngåelsen og gjennomføringen av kjøp.
Kunden må alltid angi: Om det foreligger spesielle hi ndringer, risiko eller forhold som hindrer eller vanskeliggjør oppdraget, om oppdraget forutsetter bruk av spesialutstyr, ekstraarbeid, omkjøring, hjelpemann m.m, om det er luftledninger, kabler, bommer, bruer, trange passasjer eller øvrige hindringer eller omstendigheter som vanskeliggjør transport, adkomst eller oppstilling av biler, pumper eller arbeidets utførelse.
Kunden er ansvarlig for tilkomstvei til støpeplass, herunder brøyting, strøing, lengde, bredde og akselrestriksjoner og godtar at Leverandør sin sjåfør vil ha rett til å nekte å benytte tilkomstvei som ikke oppfyller gjeldende krav eller ansees for uforsvarlig å ferdes på med aktuelt utstyr og transportmiddel.
Videre må Kunden gi informasjon om samordningsansvarlig, HMS og ordensregler på støpeplassen, samt anvise hvor på støpeplassen maskiner skal oppstilles. Kunden innestår for at veier og oppstillingsplasser som han anviser, er fremkommelige, har tilstrekkelig bæreevne, samt at de for øvrig er tjenlig til utførelsen av arbeidet. Kunden innestår videre for at nødvendige tillatelser og beregninger foreligger for å belaste bygningsdeler eller foreta inngrep i bygninger eller anlegg. Betongsentrum plikter på forespørsel å gi Kunden de nødvendige opplysninger om pumpens akseltrykk, støttebeinstrykk, totalvekt, samt arbeidsradius.
Kunden skal oppfylle sin opplysningsplikt etter punktet senest kl. 1000 på den siste arbeidsdagen før arbeidets oppstart, likevel slik at opplysninger om høyspentledninger ikke kan gis senere enn 24 timer før opprigging av pumpeutstyr eller ankomst av pumpebil. Alt utstyr som skal benyttes, og som stilles til disposisjon av Kunden, skal være i samsvar med offentlige krav.
Dersom oppdraget tilsier bruk av hjelpemann, assistanse til utlegging av rør eller signalmann, plikter Kunden å sørge for at slikt personale er tilgjengelig og at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner for det arbeid de skal utføre.
Finner Leverandøren etter en fagmessig vurdering at oppdraget må gjennomføres med en større pumpe eller annen pumpetype enn det som er bestilt, eller som Kundens opplysninger har gitt grunnlag for, plikter Kunden å akseptere dette og godtgjøre Betongsentrum for alle ekstrakostnader, herunder også for ventetid på den bestilte pumpen.
Leverandøren plikter å fullføre oppdraget dersom anvendelig utstyr kan skaffes innen rimelig tid, hvorpå organisering skjer av Betongsentrum. Kunden er ansvarlig for mottakskontroll og sikre at riktig betongkvalitet og konsistens er levert og er som ønsket før levering og lossing igangsettes, og at bestilt påmontert utstyr benyttes iht. til bestilling. Kunden har mulighet til å påvirke betongens konsistens på eget ansvar i samråd med sjåfør. Ved avvik skal ikke lossing påbegynnes før Betongsentrum er kontaktet for å utrede aktuelle løsninger. Kunden er ansvarlig for å påvise plass for eventuell overskuddsbetong og vaskeplass. Kunden er ansvarlig for alle ekstrakostnader Betongsentrum som følge av Kundens brudd på sine plikter blir økonomisk ansvarlig for ovenfor Leverandør.
Dersom Kunden vesentlig misligholder sin opplysningsplikt eller andre plikter etter avtalen, bryter sikkerhetsregler eller på annen måte foretar eller unnlater å foreta handlinger som medfører risiko på personell eller utstyr, kan Betongsentrum heve avtalen.

15. Utsettelse, avbestilling

Pumpeoppdrag kan utsettes eller avbestilles vederlagsfritt når Betongsentrum får melding om utsettelsen senest kl. 1200 to arbeidsdager før avtalt dag for pumping. Avtalt dag for pumping kan ikke utsettes med mer enn en uke, og er betinget av at utsettelse godkjennes av Betongsentrum. Dersom godkjenning av utsettelse ikke gis, regnes oppdraget som avbestilt. Ved avbestilling har Betongsentrum rett til en godtgjørelse på 10 % av oppdragets brutto kontraktssum. I tillegg skal alle forberedelsesarbeider godtgjøres fullt ut etter gjeldende timepris i markedet.

Dersom oppdraget avbestilles av Kunden, men deretter likevel gjennomføres innen tre måneder fra avtalt dag for pumping av Leverandør direkte og uten avtale med Betongsentrum, har Betongsentrum rett til full erstatning fra Kunden, herunder rett til erstatning for tapt fortjeneste, med mindre avbestillingen skyldes forhold som Leverandøren eller Betongsentrum hefter for og som kunne danne grunnlag for krav fra Kunden om heving av avtalen.

Betongleveranser som skal leveres med annet enn pumpe eller pumpemixer har en avbestillingsfrist 2 arbeidsdager før avtalt leveringstidspunkt.

16. Forsinkelse

En forsinkelse som ikke er vesentlig, kan ikke gjøres gjeldende av den parten som rammes av forsinkelsen. Er forsinkelsen vesentlig, kan den parten som rammes kreve erstatning og/eller heve avtalen.
Oversitter Kunden fristen for overholdelse av sin opplysningsplikt, regnes det alltid som vesentlig forsinkelse.
Ved vesentlig forsinket betaling kan Betongsentrum heve avtalen hvis oppdraget ikke er avsluttet.
Skyldes forsinkelsen grovt uaktsomt eller forsettlig forhold hos den forsinkede parten, kan den andre parten kreve erstatning.

17. Erstatning

Betongsentrum kan kreve erstattet av Kunden ethvert tap, skade eller kostnad som måtte oppstå for Betongsentrum som følge av manglende, uriktige, ufullstendige eller unøyaktige opplysninger eller mislighold av andre plikter fra Kundens side.
Kunden skal herunder erstatte enhver skade på betongpumpe, betongbil eller utstyr og utrustning som voldes av Kunden, hans ansatte, andre som handler på hans vegne eller noen han har gitt tilgang til arbeidsstedet, som skyldes manglende overholdelse av opplysningsplikt eller er en følge av manglende sikkerhet, avlåsing, vakthold eller lignende på arbeidsstedet. Også eventuelt tapt fortjeneste for Betongsentrum skal erstattes av Kunden.
Ved heving grunnet forhold på Kundens side, og som ikke skyldes Betongsentrum eller Leverandøren, kan Betongsentrum kreve full erstatning for alle påløpte kostnader i anledningen oppdraget.

Erstatningsansvar for Betongsentrum er begrenset til Kundens direkte tap. Som indirekte tap regnes bl.a. tap som følge av driftsavbrudd, avsavn, dagmulkter, erstatning til annen medkontrahent m.m. Erstatningsansvaret er begrenset oppad til kontraktssummen for oppdraget med mindre Betongsentrum er forsikret for et høyere beløp og skadetilfellet faller inn under forsikringen.

18. Tvister

Eventuelle tvister mellom Betongsentrum og Kunden skal løses av de alminnelige domstoler. Betongsentrums verneting vedtas i alle tvister etter denne avtalen. Norsk rett gjelder.

Generelle vilkår ved bestilling og levering av betong og pumpetjenester

19. Generelle vilkår

I tillegg til de særskilte vilkår gjelder de til enhver tid “Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for fabrikkblandet betong utviklet av FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening og FABEKO sine “Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av betongpumpearbeider“.

Generelle vilkår ved formidling av tjenester og produkter

19. Anvendelsesområde

Disse særlige salgsbetingelsene gjelder ved formidling av tjenester og produkter, herunder håndverkertjenester, fra eksterne leverandører og aktører, formidlet gjennom Betongsentrum. Betongsentrum formidler tjenester mellom tjenesteytere og produsenter mot sluttkunder og har som formål å kunne øke suksessraten for sine kunder og effektiviteten ved gjennomførelse og sluttresultat. Betongsentrum videreselger tjenester og produkter fra samarbeidende bedrifter innen tjenesteyting og produksjon fra disse leverandørene. Med Leverandører menes utøvende håndverkerbedrifter, produksjonsbedrifter og andre aktører registrert i brønnøysundregistrene med tillatelse til å operere i Norge. Med formidlingen menes avtalt gjennomføring av tjenester og levering av produkter gjennom et skriftlig inngått kontraktsforhold ved godtatt pristilbud, anbudstilbud eller gjennom produktkjøp på betongsentrum.no med påfølgende betaling eller avtale om betaling.

20. Betongsentrum sitt ansvarsområde

Betongsentrum plikter å sørge for at inngått avtale med Leverandør og Kunde overholdes, slik at valgt Leverandør leverer produkter og tjenester med avtalte spesifikasjoner i henhold til avtalen og til rett tid. Betongsentrum er Leverandørens kunde. Betongsentrum plikter å gjøre sitt ytterste for å sikre en vellykket levering av produktene og tjenestene og et vellykket resultat for Kunden, og informere og oppdatere Kunden fortløpende ved endringer og ny informasjon.
Kunden forstår at Kunden kan bli kontaktet av Leverandør direkte og plikter å følge de anvisninger som gis av Leverandør. Videre forstår Kunden at Betongsentrum for øvrig er eneste kontaktpunkt for Kunden og at Betongsentrum alltid skal kontaktes først og ha avgjørende vekt ved alle valg som vil kunne påvirket den inngåtte avtalen og de vilkår og spesifikasjoner som foreligger. All utførelse er og skal være Leverandør sitt ansvar i sin helhet og Kunde bekrefter med dette at Kunde er innforstått med dette ansvarsforholdet.

21. Veiledning og anbefalinger innen utførelse – Kundens ansvar

I forbindelse med bestilling og levering av produkter og tjenester, kan Betongsentrum gi rådgivende anbefalinger. Slike anbefalinger er kun ment som veiledende, og må ikke ansees som rettgivende eller som bindende råd. Betongsentrum er ikke ansvarlig for anbefalinger eller veiledninger presentert muntlig eller skriftlig, gjennom analoge eller digitale kanaler, når det kommer til gjennomførelse eller utførelse av betongarbeider, støpearbeid, forskaling, grunnforhold, for- eller etterarbeid eller noe av tilsvarende art, eller for tjenester eller produkter levert til Kunde.
Kunden er i alle tilfeller selv ansvarlig for produktene og tjenestene som ønskes hvorpå reklamasjon eller merarbeider rettes mot Leverandøren direkte. Kunden er innforstått med at Betongsentrum ikke kan gjøres ansvarlig for gjennomføring og valg tatt av Leverandør, herunder eventuelle valg som kan føre til forringelse av konstruksjoner, forberedende arbeider, gjennomførelse eller kort- eller langvarig sluttresultat. Kunden er også innforstått med at Betongsentrum ikke kan stilles ansvarlig for praktiske valg fattet av Leverandør eller kunde eller kunde og Leverandør i samråd, inkludert men ikke begrenset til produkter og tjenester, støpeutførelse, oppstilling og plassering av utstyr, utstøpingsmetoder, søl i forbindelse med lossing eller vask, tilkomst og påvirkning av Kundens eiendeler oppstilt nær prosjektområdene og byggeplass.

22. Pris – spesifisering av pris

Pris på produkter og tjenester er som avtalt i pristilbud/prisestimat, anbud eller produktbeskrivelse, men er kun begrenset av avtalt omfang i henhold til avtale om utførelse og tjeneste. Alle merarbeider ikke tydelig inkludert i en slik avtale eller merarbeider avtalt direkte med Leverandør faktureres i etterkant av prosjektgjennomføringen.
Ekstrakostnader kan påløpe ved avvik fra de forutsetninger som er lagt til grunn for avtalen og som skyldes kunden eller forhold kunden er ansvarlig for. Kunden er herunder ansvarlig for ekstra medgått tid eller ressurser til levering eller forsinket levering av produktet eller tjenesten som følge av hindringer i atkomstvei og/eller veiforhold på prosjektadresse, hindringer som følge av vær- og veiforhold og uforutsette naturlige hendelser eller andre nærliggende ansvarsområder for Kunden.
Det vil også kunne påløpe ekstrakostnader for eksempel i de tilfeller tjenesten går utover normal arbeidsdag (etter 16.00), dersom ekstra mannskap eller skifttillegg er nødvendig.
Ved merarbeider kan kostnader etterfaktureres Kunden iht. Leverandør sin prisliste, og ved manglende mulighet for vask av utstyr og pumpemaskiner vil dette kunne faktureres Kunden i etterkant. Påløpte ekstrakostnader kan faktureres i etterkant med pristillegg i henhold til Leverandører sine satser på dette området. Kunden skal i alle tilfeller forholde seg til Betongsentrum, og skal ved alle endringer utover avtale vilkår kontakte Betongsentrum for godkjennelse. I de tilfeller hvor Kunden går ut over de aksepterte vilkår og produktbeskrivelse og gjør direkte avtaler med Leverandører kan Betongsentrum kreve kompensasjon for sine medgåtte kostnader og merkostnader som følge av at avtalen med Betongsentrum ikke oppfylles helt eller delvis.

23. Betalingsvilkår

Er oppdraget gitt av flere Kunder i fellesskap er disse solidarisk ansvarlig for betalingen overfor Betongsentrum. Ved forsinket betaling svares forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Alle ordre skal betales på forskudd før levering av betong, hvis ikke annet er avtalt. Betalingsalternativer er tilgjengelige på Betongsentrum.no.
Dersom Kunden før oppdraget er avsluttet misligholder sine betalingsforpliktelser, innstiller sine betalinger eller begjærer gjeldsforhandling eller oppbud, blir begjært konkurs eller på annen måte vesentlig tilsidesetter sine forpliktelser etter avtalen, kan Betongsentrum heve avtalen.

24. Kundens opplysningsplikt, medvirkningsplikt mv.

Kunden er ansvarlig for å gi Betongsentrum fullstendige og korrekte opplysninger om oppdraget og utførelsen av dette slik at disse kan videreformidles til Leverandører. Kunden er kjent med at Betongsentrum og Leverandører baserer seg på disse opplysningene ved inngåelsen og gjennomføringen av kjøp.
Kunden må alltid angi: Om det foreligger spesielle hindringer, risiko eller forhold som hindrer eller vanskeliggjør oppdraget, om oppdraget forutsetter bruk av spesialutstyr, ekstraarbeid, omkjøring, hjelpemann m.m, om det er luftledninger, kabler, bommer, bruer, trange passasjer eller øvrige hindringer eller omstendigheter som vanskeliggjør transport, adkomst eller oppstilling av biler, pumper eller arbeidets utførelse.
Kunden er ansvarlig for prosjektområdet i sin helhet, herunder bygningsmasse inne og ute, brøyting, strøing, lengde, bredde og akselrestriksjoner og godtar at Leverandør vil ha rett til å nekte å benytte tilkomstvei eller starte arbeid utendørs og innendørs hvor forholdene ikke ligger til rette og som ikke oppfyller gjeldende krav eller ansees for uforsvarlig å ferdes på med aktuelt utstyr, person og transportmiddel.
Videre må Kunden gi informasjon om samordningsansvarlig, HMS og ordensregler på støpeplassen, samt anvise hvor på eventuelle maskiner, containere og annet utstyr skal oppstilles. Kunden innestår for at veier og oppstillingsplasser som han anviser, er fremkommelige, har tilstrekkelig bæreevne, samt at de for øvrig er tjenlig til utførelsen av arbeidet. Kunden innestår videre for at nødvendige tillatelser og beregninger foreligger for å belaste bygningsdeler eller foreta inngrep i bygninger eller anlegg. Betongsentrum plikter på forespørsel å gi Kunden de nødvendige opplysninger om pumpens akseltrykk, støttebeinstrykk, totalvekt, samt arbeidsradius.
Kunden skal oppfylle sin opplysningsplikt etter punktet senest kl. 1000 på den andre arbeidsdagen før arbeidets oppstart, likevel slik at opplysninger om høyspentledninger ikke kan gis senere enn 48 timer før opprigging av pumpeutstyr eller ankomst av pumpebil. Alt utstyr som skal benyttes, og som stilles til disposisjon av Kunden, skal være i samsvar med offentlige krav.
Dersom oppdraget tilsier bruk av hjelpemann, assistanse til utlegging av rør eller signalmann, plikter Kunden å sørge for at slikt personale er tilgjengelig og at disse innehar de nødvendige kvalifikasjoner for det arbeid de skal utføre.
Finner Leverandøren etter en fagmessig vurdering at oppdraget må gjennomføres med en større pumpe eller annen pumpetype enn det som er bestilt, eller som Kundens opplysninger har gitt grunnlag for, plikter Kunden å akseptere dette og godtgjøre Betongsentrum for alle ekstrakostnader, herunder også for ventetid på den bestilte pumpen.
Leverandøren plikter å fullføre oppdraget dersom anvendelig utstyr kan skaffes innen rimelig tid, hvorpå organisering skjer av Betongsentrum. Kunden er ansvarlig for mottakskontroll og sikre at riktig betongkvalitet og konsistens er levert og er som ønsket før levering og lossing igangsettes, og at bestilt påmontert utstyr benyttes iht. til bestilling. Kunden har mulighet til å påvirke betongens konsistens på eget ansvar i samråd med sjåfør. Ved avvik skal ikke lossing påbegynnes før Betongsentrum er kontaktet for å utrede aktuelle løsninger. Kunden er ansvarlig for å påvise plass for eventuell overskuddsbetong og vaskeplass. Kunden er ansvarlig for alle ekstrakostnader Betongsentrum som følge av Kundens brudd på sine plikter blir økonomisk ansvarlig for ovenfor Leverandør.
Dersom Kunden vesentlig misligholder sin opplysningsplikt eller andre plikter etter avtalen, bryter sikkerhetsregler eller på annen måte foretar eller unnlater å foreta handlinger som medfører risiko på personell eller utstyr, kan Betongsentrum heve avtalen.

25. Utsettelse, avbestilling

Bestilling av tjenester og produkter kan utsettes eller avbestilles vederlagsfritt når Betongsentrum får melding om utsettelsen senest kl. 1200 to arbeidsdager før avtalt dag for gjennomføring, så fremt ingen kostnader er påløpt for Betongsentrum eller Levernadør. Avtalt dag for pumping kan ikke utsettes med mer enn en uke, og er betinget av at utsettelse godkjennes av Betongsentrum. Dersom godkjenning av utsettelse ikke gis, regnes oppdraget som avbestilt. Ved avbestilling har Betongsentrum rett til en godtgjørelse på 10 % av oppdragets brutto kontraktssum. I tillegg skal alle forberedelsesarbeider godtgjøres fullt ut etter gjeldende timepris i markedet.

Dersom oppdraget avbestilles av Kunden, men deretter likevel gjennomføres innen tre måneder fra avtalt dag for pumping av Leverandør direkte og uten avtale med Betongsentrum, har Betongsentrum rett til full erstatning fra Kunden, herunder rett til erstatning for tapt fortjeneste, med mindre avbestillingen skyldes forhold som Leverandøren eller Betongsentrum hefter for og som kunne danne grunnlag for krav fra Kunden om heving av avtalen.

26. Forsinkelse

En forsinkelse som ikke er vesentlig, kan ikke gjøres gjeldende av den parten som rammes av forsinkelsen. Er forsinkelsen vesentlig, kan den parten som rammes kreve erstatning og/eller heve avtalen.
Oversitter Kunden fristen for overholdelse av sin opplysningsplikt, regnes det alltid som vesentlig forsinkelse.
Ved vesentlig forsinket betaling kan Betongsentrum heve avtalen hvis oppdraget ikke er avsluttet.
Skyldes forsinkelsen grovt uaktsomt eller forsettlig forhold hos den forsinkede parten, kan den andre parten kreve erstatning.

27. Erstatning

Betongsentrum kan kreve erstattet av Kunden ethvert tap, skade eller kostnad som måtte oppstå for Betongsentrum som følge av manglende, uriktige, ufullstendige eller unøyaktige opplysninger eller mislighold av andre plikter fra Kundens side.
Kunden skal herunder erstatte enhver skade på Leverandør sitt utstyr og person som voldes av Kunden, hans ansatte, andre som handler på hans vegne eller noen han har gitt tilgang til arbeidsstedet, som skyldes manglende overholdelse av opplysningsplikt eller er en følge av manglende sikkerhet, avlåsing, vakthold eller lignende på arbeidsstedet. Også eventuelt tapt fortjeneste for Betongsentrum skal erstattes av Kunden.
Ved heving grunnet forhold på Kundens side, og som ikke skyldes Betongsentrum eller Leverandøren, kan Betongsentrum kreve full erstatning for alle påløpte kostnader i anledningen oppdraget.

Erstatningsansvar for Betongsentrum er begrenset til Kundens direkte tap. Som indirekte tap regnes bl.a. tap som følge av driftsavbrudd, avsavn, dagmulkter, erstatning til annen medkontrahent m.m. Erstatningsansvaret er begrenset oppad til kontraktssummen for oppdraget med mindre Betongsentrum er forsikret for et høyere beløp og skadetilfellet faller inn under forsikringen. Alle tjenester som leveres til Kunden er Leverandør sitt ansvar alene og alle reklamasjoner skal rettes til Leverandør direkte. Leverandør er ansvarlig for gjennomføring og for oppnåelse av forventet sluttresultat ut mot Kunden.

28. Tvister

Eventuelle tvister mellom Betongsentrum og Kunden skal løses av de alminnelige domstoler. Betongsentrums verneting vedtas i alle tvister etter denne avtalen. Norsk rett gjelder.

Oppdatert April 2021